+13% Vocal - Archery Club

Tsukasa Suou
Yuzuru Fushimi
Keito Hasumi
Leo Tsukinaga