+10% Performance - Three Oddballs

Wataru Hibiki
Kanata Shinkai
Rei Sakuma