+18% Dance - Ryuseitai

Tetora Nagumo
Midori Takamine
Shinobu Sengoku
Chiaki Morisawa
Kanata Shinkai